بازرسی

نجام بازرسی از ستاد توسعه وبازسازی

دیدار و تشکیل جلسه

تشکیل جلسه هماهنگی فیمابین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان غربی و نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهداء استان آذربایجان غربی

دیدار

دیدار رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان ارومیه
۲