اخبار

تشکیل جلسه بین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان غربی با مدیر کل محترم بازرسی استانداری آذربایجان غربی

برگزاری جلسه نحوه نظارت و بارزسی از عملکرد موکبهای اربعین سال جاری با شرکت رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان غربی و مدیر کل محترم بازرسی استانداری

برگزاری جلسه

برگزاری جلسه با معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار

حضور رئیس ستاد توسعه وبازسازی عتبات عالیات استان ومسئول امور روحانیون ستاد در شهرستان نقده

نشست رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان با هیئت امناء ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان نقده و اعضاء شورای تامین شهرستان پیرامون وضعیت مشارکت مردم شریف شهرستان در بازسازی اعتبا مقدسه.
۱