ستاد بازسازی عتبات عالیات

تشکیل جلسه هماهنگی

برگزاری جلسه با اعضاء هیئت امناء ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان های نقده، پیرانشهر و سردشت

دیدار با امام جمعه محترم شهرستان های چالدران و ماکو و بازدید و بررسی نحوه مشارکت و بازسازی و توسعه اعتاب مقدس

تشکیل جلسه با ائمه محترم جمعه شهرستان های چالدران و ماکو با موضوع دیدار با آن بزرگواران و اخذ تدابیرشان در راستای جذب و مشارکت حداکثری جامعه ولایت مدار آن شهرستانها در امر بازسازی و توسعه اعتاب مقدس
۱بعدی